روش رادیو کربن برای تعیبن سن اشیای تاریخی

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

روش رادیو کربن برای تعیبن سن اشیای تاریخی

با اين روش مي توان قدمت همه مواد ارگانيك ( موادي كه از موجودات زنده ريشه گرفته اند ) را مشخص كرد . مواد ارگانيك از مقادير زيادي كربن و تركيبات كربني تشكيل مي شوند .
در كربن معمولي ، مقدار معيني مواد راديو اكتيو يافت مي شود كه ويژگي تابندگي دارد . اين مواد راديواكتيو از نوع ديگري كربن تشكيل شده اند كه به آنها راديو كربن كربن 14 مي گويند .
راديو كربن از جو سرچشمه مي گيرد . آنجا دي اكسيد كربن موجود در جو ، تحت تاثير پرتوهاي كيهاني ، به اين نوع كربن تبديل مي شود . همه گياهان تا زماني كه زنده هستند ، همراه با دي اكسيد كربن موجود در هوا ، راديو كربن نيز جذب مي كنند .
از طرف ديگر ،جانوران نيزگياهان يا جانوران ديگري را مي خورند كه از گياهان تغذيه مي كنند . به اين ترتيب ، به ازاي هر مقدار تركيب كربن در بدن موجود زنده ، مقدار معيني راديو كربن نيز وجود دارد .
با مرگ موجود زنده ، جذب كربن و در نتيجه ، راديو كربن به پايان مي رسد . پس از مرگ ، مقدار كربن موجود در بدن آن گياه يا جانورد مرده تغيير نمي كند ، اما راديو كربن موجود به شكل پرتو افشاني و بسيار آرام از ميان مي رود .
كربن نيمه عمري 5730 ساله دارد . به عبارت ديگر ، 5730 سال پس از مرگ هر موجود زنده ، فقط نيمي از راديو كربن اوليه در جسد يافت مي شود ، و بعد از 5730 سال دوم ، يك چهارم از راديو كربن اوليه در آن باقي مي ماند و اين جريان نزولي به همين ترتيب ادامه مي يابد .
با توجه به مقدار كربن خالصي كه در جسد هر گياه يا جانور باقي است ، مي توان مشخص كرد كه راديو كربن يا كربن 14 اوليه در آن چه مقدار بوده است . اختلاف ميان مقدار راديو كربن اوليه و آنچه اكنون در جسد موجود است .
مدت زماني را نشان مي دهد كه از مرگ آن گياه يا جانور گذشته است . براي مثال ، اگر فقط يك چهرام از راديو كربن اوليه در جسد موجود باشد ، مشخص مي شود كه آن گياه يا جانور 11460 سال پيش مرده است.

...
نویسنده : بازدید : 32 تاريخ : شنبه 26 خرداد 1397 ساعت: 22:44

close
تبلیغات در اینترنت