مهمترین نشانه های حتمی گنج و دفینه در ایران

ساخت وبلاگ

آخرین مطالب

امکانات وب

مهمترین نشانه های حتمی گنج و دفینه در ایران

لايه اول کوزه شکسته :
در اکثر مکانھا از اولين آثاري که براي شروع کار از آن استفاده مي شد کوزه شکسته بود
اين لايه نشان دھنده درست بودن راه و شروع کار ماست از کوزه ھم به عنوان علامت ھم به عنوان استحکام خاک
استفاده ميشد و باعث ميشد که خاک را به ھم گره بزند و کار کردن و حفاري در آن قسمت سخت بشود اين لايه تا 2
متر اول خودش را نشان ميدھد البته در ?0 سانت دوم مخلوط سنگ ھم با آن است که کاملا استحکام را بالا ميبرد

خاک رس
اين لايه معمولا مکانھاي رطوبتي استفاده ميشود که معمولا بعد از اين لايه ماسه بادي ھم با آن مخلوط است.

خاک پخته:
اين لايه ھمان خاک رس است که براي اينکه در بعد ھا از رطوبت زمين جلوگيري شود خاک رس را در آن محل
پخش ميکردند و روي آن چوب ميريختند و چوبھا را آتش ميزدند و خاک رس که زير اين چوبھا ميسوخت تبديل به
خاک پخته ميشد و از رطوبت خاک جلوگيري ميکرد که در عکس بالا مشاھده مي کنيد

سنگ چين:


اين لايه براي استحکام و جلوگيري از ريزش خاک سطح بالايي به زير کار بود که اصل بنا روي آن سوار بود و اگر
متراژ بار زياد باشد به صورت ھر 3 متر يک يا دو رديف سنگ چين وجود دارد.

آجر:
معمولا بعد از سنگ چين آجر چين شروع مي شود البته در بعضي مکانھا بعد از سنگ چين آثار خود را به شکل
کوزه خالي يا آھک مشخص ميکنه.

زغال :
اين لايه بعد از آجر يا زير کوزه ھا قرار ميگرفت تا رطوبت را به صورت کامل به خود جذب کند و معمولا کلفتي
اين لايه از 7 تا 10 سانت است ولي اين نکته نبايد فراموش بشود اگر اين لايه به صورت پخشي وعمودي باشد نشان
دفينه نيست و احتمال داره کوره زغال پزي و .... باشد ولي اگر به صورت افقي و به کلفتي اندازه مورد نظر باشد
ميشه روي آن حساب کرد . خيلي از دوستان اين لايه را با لايه ريشه درختان اشتباه ميگيرند دوستان ريشه درختان ھم
بعد از مدتي به شکل سياه و شبيه به زغال ميشود ولي با اين تفاوت که زغال درشت و لايه اي کلفت را تشکيل ميدھد
و خشک است ولي ريشه به صورت پراکنده و نم دار است پس خيلي دقت کنيد دوستان زيادي به اين مشکل خوردن و
به اشتباه زمين را به مقدار زيادي حفر کردن به اين اميد که زغال ديدن ولي به ھيچ چيز دست نيافتند و دست از پا
دراز تر راھي خانه شدن

لایه دیگر :
این لایه در متراژ3متری خودش را نشان میدهد واگر دقت کنید کوزه ی بزرگبه صورت توخالی قرار میدادند تا شخص را گمراه کنند خاک کل مسیر که حفاری میشود کاملا پخته است وبعد از سنگچین این لایه نمایان میشود باید احتیاط کرد چون خودخاک کاملا پخته کاملا چسبندگی خود را از دست دادهو سست است و سنگهایی که در ان به صورت سنگجئن نصب هستند شل هستند واگر حفاری به صورت اشتباه انجام شود روی سرمان نشست میکند و خود این خاک حکم تله را دارد.

زغال :
اين لايه بعد از آجر يا زير کوزه ھا قرار ميگرفت تا رطوبت را به صورت کامل به خود جذب کند و معمولا کلفتی
اين لايه از ٧ تا ١٠ سانت است ولی اين نکته نبايد فراموش بشود اگر اين لايه به صورت پخشی وعمودی باشد نشان
دفينه نيست و احتمال داره کوره زغال پزی و .... باشد ولی اگر به صورت افقی و به کلفتی اندازه مورد نظر باشد
ميشه روی آن حساب کرد . خيلی از دوستان اين لايه را با لايه ريشه درختان اشتباه ميگيرند دوستان ريشه درختان ھم
بعد از مدتی به شکل سياه و شبيه به زغال ميشود ولی با اين تفاوت که زغال درشت و لايه ای کلفت را تشکيل ميدھد
و خشک است ولی ريشه به صورت پراکنده و نم دار است پس خيلی دقت کنيد دوستان زيادی به اين مشکل خوردن و
به اشتباه زمين را به مقدار زيادی حفر کردن به اين اميد که زغال ديدن ولی به ھيچ چيز دست نيافتند و دست از پا
دراز تر راھی خانه شدن

آھک :
اين لايه از رسوب تشکيل شده و معمولا آھک به صورت سفيده سفيد نيست و مايل به رنگ نخودي است که در زير
زغال استفاده مي شد و از نشست بنا تا حدي جلوگيري ميکرد و ھم کاربرد اين را داشت که تا حدي مثل ساروج از
لايه زيري محافظت کنه و درسته که شکوندنش مثل ساروج سخت نبود ولي به ھر حال يک مانع به حساب مي آمد.

ساروج :
اين لايه يکي از مھم ترين لايه ھا به شمار ميامد و معمولا در پايان کار از آن استفاده ميشد و براي
مھروموم کردن در دالان يا ساخت اتاقک ھاي ساروجي در ابعاد ھاي مختلف بکار ميرفت و يا دفينه را دردرون
اتاقک ميگذاشتند و با ساروج پلمپ ميکردند يا جلوي در ورودي را با آن پلمپ ميکردند البته در بعضي مکانھا بعد از
آھک باز يک لايه کلفت که شايد به کلفتي ?0 سانت ھم ميرسيد از خاک استفاده ميکردند و بعد ساروج ميکردند که
اين روش در ايران زياد يافت ميشه
قسمت کوهستانی:
در قسمت کوهستانی خاک بصورت سنگ و کلوخ "است" ودارای رگه های سفیدک در دیواره آن است

...
نویسنده : بازدید : 35 تاريخ : شنبه 26 خرداد 1397 ساعت: 22:44

close
تبلیغات در اینترنت