گنج و دفینه بزرگ گورستان | بلاگ

گنج و دفینه بزرگ گورستان

تعرفه تبلیغات در سایت

آخرین مطالب

امکانات وب

گنج و

شهر يئري اواخر هزاره دوم و اوايل هزاره نخست پيش از ميلاد از آبادي هاي مهم منطقه بوده است. اين محوطه باستاني در حال حاضر با سنگ چيني هاي معروف به" مكتب اوشاقلاري" در جهت شمالي جنوبي امتداد يافته و در كناره قره سو قرار دارد. پيش از هزاره اول ،در دوران نوسنگي اين محل ،مسكوني بوده و بخشي از تمدن منطقه در اين نقطه متمركزبوده است. اين محوطه مشتمل است بر قلعه اي وسيع با ديوار دفاعي سنگين از نوع خشكه چين، محلي در ارتباط با برگزاري آئين هاي مذهبي كه اين قسمت داراي فضاهاي معماري با ديوارهاي سنگي از نوع استيل هاي منقوش است. گورهای باستانی متعددی از نوع كلان سنگی و گوركان كه حدود ۴۵۰ گور و يك غار باستانی و تپه ای متعلق به دوران اسلامی در اين مكان شناسائي شده است. محوطه شهر يئری پيش از اين در سال ۱۹۷۸ ميلادی به وسيله هيأت چارلز برنی شناسايی و بررسی شده است. وی معتقد است برخی آثار آن تا هزاره سوم قبل از ميلاد و برخی ديگر تا اواخر هزاره نخست قبل از ميلاد، عصر آهن و سفال خاكستری قرار میshy; گيرد. چارلز برنی تاريخ بيشتر گورهای اين محل را هزاره دوم و اوايل هزاره نخست قبل از ميلاد میshy;داند. منطقه اردبيل دست کم از هزاره ششم قبل از ميلاد مسکون بوده است. براساس پژوهشshy;های مقدماتی باستان شناسی، سراسر منطقه از تپهshy; های باستانی يا به عبارت ديگر مناطق استقراری که روزگاری دژ يا شهرک يا روستا بوده اند، پوشيده شده است. کاوشshy;های مقدماتی در برخی از نواحی اردبيل به ويژه در قسمتshy;های شمالی و شرقی آن نشان میshy; دهد که اردبيل و بطورکلی شرق آذربايجان از کانونshy;های مهم فرهنگ"مگالی تيک"يا سنگ افراشتی بوده است. مردم مگالی تيک شرق آذربايجان که ماهيت قومی آنها ترکان عهد قديم را شامل می شود، دهها اثر مگالی تيک پرارزش از خود به يادگار گذاشته اند.کشفيات اخير در محوطه باستانی "شهر يئری" مشکين شهر، پرتو تازهshy;ای به تمدن و فرهنگ هشت هزارساله اقوام ساکن در اردبيل و اطراف آن افکنده است و انتشار نتيجه کشفيات می تواند ارتباط تمدن و فرهنگ مگالی تيک اردبيل را با ديگر مناطق ايران و آذربايجان تاريخی و قفقاز و شرق آسيای صغير مشخص کند. عجالتاً میshy; توانيم بگوييم که تصاوير هيکلshy;های سنگی "شهر يئری" با تصاوير هيکلshy;ها و سرهای آدميانی که برروی اجاقshy;های نعل اسبی ايغدير (ايغدير درشمال شرقی ترکيه در نزديکی مرز ايران وجمهوری آذربايجان) نقش بسته، شباهت تام دارد.

...
نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : شنبه 21 بهمن 1396 ساعت: 22:31